ร้านอาหารปรุงสำเร็จ อาหารพร้อมปรุง ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า (ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ฯลฯ) เมนูอาหารต้องเป็นภาษาไทย ราคาต้องเป็นตัวเลขอารบิค ถ้าไม่มี หรือมี แต่ขายเกินราคา ถูกปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้แจ้งจับได้รับสินบนนำจับ ๒๕% ของค่าปรับ

ร้านอาหารปรุงสำเร็จ อาหารพร้อมปรุง ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า (ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง ฯลฯ) เมนูอาหารต้องเป็นภาษาไทย ราคาต้องเป็นตัวเลขอารบิค ถ้าไม่มี หรือมี แต่ขายเกินราคา ถูกปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้แจ้งจับได้รับสินบนนำจับ ๒๕% ของค่าปรับ

 

มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่า ไปสำรวจตลาดที่จตุจักรแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาทานเส้นเล็กน้ำลูกชิ้นหมู 1 ชาม มีลูกชิ้น 5 ลูก ราคา 50 บาท เข้าใจว่าค่าเช่าที่คงแพง แต่แปลกใจว่า ไม่มีการติดราคาขาย ระหว่างทานก็เหลือบไปเห็นเมนูภาษาอังกฤษ คงทำไว้ขายาวต่างชาติ แม่เจ้าาาา ก๋วยเตี๋ยชามละ 70 บาท ข้าวมันไก่ก็ 70 บาทเหมือนกัน เกินไปมั๊ยคะ ไม่ชอบคนทำการค้าแบบนี้เลย...เอาเปรียบกันเกินไป....ผิดกฎหมายข้อไหนหรือเปล่า ก็เลยไปค้นข้อกฎหมายมาให้เพื่อนดูว่า กรณีนี้มี ข้อกฎหมายระบุไว้ดังนี้

 

๑.การขายข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยว ต้องมีเมนูอาหารเป็นภาษาไทย และราคาเป็นเลขอารบิค ถ้าไม่มี ถูกปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.แม้จะมีป้ายราคา แต่ถ้าขายเกินป้ายราคาที่ระบุไว้ ผิดเช่นกัน ถูกปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.ถ้าเพื่อน ๆ พบอย่างนี้ มีของแถมให้ครับ ถ้าใครชี้เบาะแสนำจับและมีการจับกุม ผู้นำจับจะได้สินบนนำจับ ๒๕% ของเงินค่าปรับครับ

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

มาตรา ๒๘  ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายหรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ ในการนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้ด้วยก็ได้

การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

        มาตรา ๔๐  ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

 

ข้อ ๓  ให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าตามบัญชี ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้จำหน่ายที่จำหน่ายโดยการเร่ขายตามที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เป็นการเร่ขายโดยใช้ยานยนต์

 

ข้อ ๕  การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจกผนังหรือวัตถุอื่น และแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น

การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

 

ข้อ ๑๑  การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๗ หรือข้อ ๑๐ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

 

บัญชี ก. แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม

(๓๕) อาหารปรุงเสร็จ อาหารพร้อมปรุง

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ข้อ ๘  การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดและมีการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่มีผู้นำจับและผู้จับให้จ่ายเป็นเงินสินบนในอัตราร้อยละ ๒๕ และเป็นเงินรางวัลในอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าปรับ

 

        

Visitors: 102,010