ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ที่มา http://203.155.220.217/finance/tax_file/tax01.pdf
Visitors: 122,136