ผู้กู้ เขียนข้อความว่า "เพื่อชำระหนี้เงินกู้" ไว้ด้านหลังเช็คและลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ถือว่า เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7050/2557
โจทก์ บริษัทเอ็กช์ตร้าบิ๊ก เชลส์ จำกัด
จำเลย บริษัทบา เซียน ถัง ฟาร์มาชี จำกัด กับพวก
ป.พ.พ. กู้ยืมเงิน มาตรา 653
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

   โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91
   ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง
   โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
   ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
   โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
   ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์
มีมูลหรือไม่ คดีได้ความจากทางไต่สวนของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเช็ค
พิพาททั้งสี่ฉบับให้นายฟลุ๊คสี่หรือฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู) สามีของนางสาวอารยา
แล้วนางสาวอารยานำเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับนั้นมามอบให้โจทก์อีกต่อหนึ่ง 
ดังนั้น โจทก์จึงต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสอง
สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับให้แก่นายฟลุ๊คสี่หรือฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู) เพื่อชำระหนี้
ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย อันเป็นองค์ประกอบของความผิดตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 
ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่ตามทางไต่สวนของโจทก์ได้ความเพียงว่า จำเลยทั้งสอง
สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินไปจากนายฟลุ๊คสี่
หรือฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู) โดยไม่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน โจทก์
คงมีแต่พยานหลักฐานที่เป็นข้อความที่จำเลยที่ 2 เขียนว่า เพื่อชำระหนี้เงินกู้
ไว้ด้านหลังเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ซึ่งลำพัง
พยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้นำเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ
มาชำระหนี้เงินกู้เท่านั้น หาได้มีความหมายว่าจำเลยที่ 2 ได้กู้ยืมเงินนายฟลุ๊คสี่
หรือฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู) จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 เท่ากับมูลหนี้แห่งการกู้ยืมเงินที่โจทก์อ้างว่า
ได้ออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อชำระหนี้นั้น มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงเป็นมูลหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย 
ไม่ครบองค์ประกอบเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสอง
เห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
   พิพากษายืน

   (วรงค์พร จิระภาค - ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี - สุภัทร์ สุทธิมนัส)
                                ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ - ย่อ
                                    วิชิต ลีธรรมชโย - ตรวจ
Visitors: 97,674