ผู้ชำระบัญชี ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บริษัท แต่กลับไปจดเสร็จการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๐๑/๒๕๕๗

จำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จำเลยย่อมต้องทราบความเป็นไป การดำเนินงาน สถานะของบริษัท ตลอดจนความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ของบริษัทเป็นอย่างดี เมื่อจำเลยทราบว่า บริษัทมีภาระหนี้สินต่อโจทก์ การที่บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่ โดยจำเลยเป็นประธานในที่ประชุมและที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทและตั้งจำเลยเป็นผู้ชำระบัญชี จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องทำบัญชีงบดุล แสดงความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ของบริษัทโดยเร็วที่สุดที่เป็นวิสัยจะทำได้ ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองความถูกต้อง และมีหน้าที่ชำระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป กับจัดการใช้หนี้ของบริษัท เมื่อจำเลยทราบดีว่าบริษัท เป็นหนี้โจทก์ การที่บริษัทรีบเร่งให้มีการประชุมเลิกบริษัทและตั้งจำเลยเป็นผู้ชำระบัญชีและนำไปจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี โดยจำเลยไม่ได้กระทำการตามหน้าที่ในการจัดการชำระหนี้ของบริษัทต่อโจทก์ในฐานะผู้ชำระบัญชีการกระทำของจำเลย ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยในฐานะผู้ชำระบัญชีจึงต้องร่วมกันรับผิดชำระหนี้ของบริษัทต่อโจทก์

Visitors: 97,673