เดินตกท่อ ต้มไม้ล้มทับ สิ่งของหล่นใส่ พื้นถนนไม่มีเบลล์บล็อก ทำให้ผู้ใช้ทางสาธารณได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แม้จะเป็นคราวซวย แต่ต้องมีผู้รับผิดชอบ แล้วใครล่ะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ในเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุด ให้คำตอบไว้ดังนี้  ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘๙ กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ การดูแลรักษาที่สาธารณะ อันเป็นกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน อำนาจและหน้าที่ดังกล่าวย่อมหมายความรวมถึงการดูแลและทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนอยู่เสมอด้วย เมื่อกรุงเทพมหานคร ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ไม่ดูแลและทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงเป็นการทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด ถ้าเหตุเกิดในต่างจังหวัด ก็เช่นกัน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับเหตุที่เกิดในกรุงเทพมหานคร อบต.ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายครับ (ดูตัวอย่างคดีตามเอกสารแนบ)

Visitors: 97,672